Stichting Constructieve Projecten

Ten behoeve van het ondersteunen van projecten van sociëteit De Constructieve en van projecten van derden heeft de sociëteit in 2010 een stichting opgericht. In deze stichting zijn in eerste instantie ingebracht het fonds Burgerschapsbus en het fonds Stadsgezichten. De stichting is erkend als ANBI-instelling. Het RSIN-nummer is 822493147.

Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Constructieve Projecten Utrecht. Zij heeft haar zetel in de stad Utrecht.

Handelsregister

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 50001841.

Adres

Het postadres van de stichting is Poortstraat 83, 3572 HE Utrecht. Telefoon 030-2732300. E-mail: stichting@constructieve.nl

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het verwerven, beheren, bestemmen en uitkeren van gelden bestemd voor projecten met een algemeen maatschappelijk en/of cultureel doel ten behoeve van de stad Utrecht en haar inwoners, het bevorderen van projecten die tot doel hebben van Utrecht een plezantere stad te maken, en het bevorderen van projecten van de Utrechtse Sociëteit ‘De Constructieve’.

Beleidsplan

De stichting zal zich in het jaar 2017-2018 beraden over nieuwe projecten. Daartoe zal in samenwerking met de Sociëteit de Constructieve een brainstormbijeenkomst worden belegd om tot nieuwe ideeën te komen. Uit het fonds Burgerschapsbus zal de stichting ook in 2017 een bedrag uitkeren aan een Utrechts doel.
Voor de financiering van projecten zal de stichting een beroep kunnen doen op fondsen en particuliere sponsoren. Hier vindt u het meest recente beleidsplan.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Wim Smit, voorzitter
Joost van Sonsbeeck, secretaris
Jan Lucas van Koppenhagen, penningmeester
Bram van der Wees, lid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is alleen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of anderszins verbindt als alle in functie zijnde bestuurders daarmee instemmen.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting komt toe aan het bestuur, alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag vindt u hier

Financieel jaarverslag

Hier vindt u het meest recente financiële jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten.